< BRANCH 530 LEGION EVENTS IN NOVEMBER 2021 >
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
  Nov 1   Nov 2   Nov 3   Nov 4   Nov 5   Nov 6  
 
 
 
 
 
 
Nov 7   Nov 8   Nov 9   Nov 10   Nov 11   Nov 12   Nov 13  
 
 
 
 
 
 
 
Nov 14   Nov 15   Nov 16   Nov 17   Nov 18   Nov 19   Nov 20  
 
 
 
 
 
 
 
Nov 21   Nov 22   Nov 23   Nov 24   Nov 25   Nov 26   Nov 27  
 
 
 
 
 
 
 
Nov 28   Nov 29   Nov 30